NK ČR NDK ČR
 

Seznam děl nedostupných na trhu


Co Seznam děl nedostupných na trhu obsahuje?

Seznam obsahuje celkem 74145 monografií a 2408 titulů seriálů vydaných do roku 1989.

Tato díla obsahují svědectví o historickém, myšlenkovém a sociálním vývoji společnosti v průběhu takřka celého minulého století. Současně však, díky rozsáhlé vědecké a odborné činnosti, prakticky o celých dějinách lidstva a v jisté míře o všech oborech lidské činnosti. A tak každý, kdo se zajímá o historii naší země či specificky svého regionu, o veřejné či literární, vědecké nebo sportovní dění nebo aktivity svých předků, případně o vývoj svého oboru u nás i ve světě, bude moci s obsahem digitalizovaných knih, časopisů a novin pracovat ze svého domova, popřípadě v knihovně v místě svého bydliště či školy. Tato možnost bude nesporně znamenat významné zhodnocení prostředků, které byly do digitalizace fondů knihoven vloženy a jsou vynakládány i v současnosti a do budoucna.

Seznam je dostupný jako csv.zip: Seznamu děl nedostupných na trhu

Označená díla se dají po přihlášení interaktivně prohlížet v službě NDK dle nové fazety, veřejné, neveřejné a "DNNT", případně kombinovat s dalšími fazetami.


Národní knihovna připravuje aplikaci, která umožní snadné vyhledávání i komunikaci autorů s knihovnou o postavení svých děl.

Návrh na zařazení do SDNT

Národní knihovna v spolupráci s dalšími knihovnami pracuje na rozšíření seznamu. 31.7. vypublikovala seznam návrhů děl na zařazení do SDNT, pro konzultaci případných držitelů práv. Tento návrh obsahuje 87 192 položek a je dostupný zde: Seznam návrhů děl nedostupných na trhu pro SDNT.

Co jsou to díla nedostupná na trhu?

"Díla nedostupná na trhu" (zkráceně „DNNT“), jsou vymezena autorským zákonem (§ 97f Aut.z.). V tomto smyslu jsou díly nedostupnými na trhu:

Kdo může navrhovat díla na zařazení do Seznamu děl nedostupných na trhu?

Návrhy do Seznamu může podávat autor nebo jiný držitel, resp. nositel práv (nakladatel, dědic apod.), dále kolektivní správce a knihovna. Návrhy se podávají prostřednictvím písemného formuláře, a to v elektronické podobě na adresu elektronické pošty dnnt-seznam@nkp.cz, nebo v listinné podobě na adresu:

Zásilku v obou podobách označte, prosím, "Seznam DNNT - Návrh - JménoNavrhovatele - Autor".

Postup NK ČR při správě Seznamu Děl Nedostupných na Trhu (SDNT) v krátkodobém a střednědobém horizontu (6, resp. 12 měsíců)

Aktuální stav:

Nejbližší kroky (červenec 2020):

Další postup (do konce roku 2020):

Výhled na 1. pololetí 2021: