NK ČR NDK ČR
 

Seznam děl nedostupných na trhu


Co jsou to díla nedostupná na trhu ?

"Díla nedostupná na trhu" (zkráceně „DNNT“) se určují podle autorského zákona (§ 97f Aut.z.). V tomto smyslu jsou díly nedostupnými na trhu:

Co Seznam děl nedostupných na trhu (SDNNT) obsahuje a kde ho najít?

Seznam obsahuje celkem 154 177 monografií vydaných do roku 2007 a 2408 titulů seriálů - jejich vydání do roku 2010.

Seznam děl nedostupných na trhu (zkráceně SDNNT) obsahuje od 1. 2. 2021 seznam monografií vydaných do roku 2007 a vydání periodik do roku 2010 zdigitalizovaných v NK ČR, Moravské zemské knihovně a Knihovně Akademie věd ČR. Počet děl v seznamu se může snižovat (ze seznamu jsou odebírána díla, která vyšla v novějším vydání nebo jejich vyřazení vyžádal autor) i zvyšovat (do seznamu budou přidávány další tituly, které byly knihovnami navrženy na zařazení, prošly půlročním vystavením v Návrhu na zařazení do SDNNT a nebyly staženy nositelem práv). (Poznámka.: Výchozí počet záznamů SDNT byl 74145 monografií a 2408 periodik).

V současnosti je SDNNT spravován jako jedna z databází knihovního systému Aleph, z níž je rovněž generována statická tabulka ve formátu CSV. Národní knihovna připravuje novou aplikaci, která umožní snadné vyhledávání i komunikaci autorů s knihovnou o postavení svých děl.


Návrh na zařazení do Seznamu děl nedostupných na trhu

Národní knihovna v spolupráci s dalšími knihovnami může podávat návrhy na rozšíření seznamu. Tyto seznamy procházejí kontrolou oproti nově vydané produkci a posléze jsou na půl roku vystaveny k vyjádření nositelům práv, kteří mají možnost žádat o vyřazení z návrhu. Aktuální verzi návrhu vystavila NK ČR dne 1. 2. 2021. Tento návrh je interaktivně dostupný na této adrese, statická tabulka ve formátu CSV je zde. (Poznámka: Výchozí počet záznamů verze návrhu z července 2020 bylo 89 000 děl.)

Jak navrhovat díla na zařazení do Seznamu děl nedostupných na trhu?

Návrhy do Seznamu může podávat autor nebo jiný držitel, resp. nositel práv (nakladatel, dědic apod.), dále kolektivní správce a knihovna. K tomu může využít prozatímní databázi SDNNT, kde se navrhovatel zaregistruje – odkaz Registrace, případně formulář anebo pro instituce hromadný formulář, který je třeba odeslat v elektronické podobě na adresu elektronické pošty dnnt-seznam@nkp.cz, nebo v listinné podobě na adresu:

Zásilku v obou podobách označte, prosím, "Seznam DNNT - Návrh - JménoNavrhovatele - Autor".

Jak požadovat vyřazení díla ze SDNNT, případně Návrhu na zařazení do SDNNT?

Nedílnou součástí mechanismu rozšířené kolektivní správy obecně – a také konkrétní úpravy užití DNNT – je nárok autora (nositele práv) vyloučit takovéto užití svého díla (tzv. opt-out). Toto své rozhodnutí nemusí nijak zdůvodňovat, jeho základní kvalifikací pro takový krok je, že je držitelem, resp. nositelem práv k danému dílu. Musí jen Národní knihovnu ČR písemně vyzvat k vyřazení svého díla ze SDNNT, nebo k tomu pověřit kolektivního správce.

Pokud také nakladatel zjistí, že v návrhu na zařazení do SDNNT je uvedeno dílo, které stále má k distribuci na skladě nebo které vydal nebo zpřístupňuje jako e-knihu, sdělí to Národní knihovně ČR.

K oběma sdělením může využít databázi SDNNT, kde se navrhovatel zaregistruje – odkaz Registrace, případně formulář, který je třeba odeslat v elektronické podobě na adresu elektronické pošty dnnt-seznam@nkp.cz, nebo v listinné podobě na adresu:

Zásilku v obou podobách označte, prosím, "Seznam DNNT - Vyřazení - JménoNavrhovatele - Autor".

Formulář lze v souladu s memorandem přijatým Národní knihovnou ČR a Svazem českých knihkupců a nakladatelů použít i pro odeslání žádosti o omezení vzdáleného přístupu ke knižním publikacím nakladatele vydaným v letech 2001-2007. V tom případě se do kolonky Vztah k dílu uvede: Nakladatel vyřazuje dle memoranda.

Postup NK ČR při správě Seznamu děl nedostupných na trhu (SDNNT)

Aktuální stav:

Výhled na 1. pololetí 2021:

Pokyny pro používání prozatímní databáze Seznam děl nedostupných na trhu

Aplikace: se nachází zde

  1. Pokud budete chtít využít databázi k odesílání návrhů na zařazení či výzev k vyřazení, vyplňte registrační formulář na této adrese – odkaz Registrace, a vyčkejte na zaslání hesla. Bez registrace je možné pouze prohlížení databáze.
  2. Na hlavní obrazovce je v rámečku uveden název databáze Seznam děl nedostupných na trhu; pokud chcete vyhledávat v návrzích či vyřazených dílech, použijte příslušné tlačítko, název v rámečku se změní.
  3. V databázích je možné vyhledávat i prohlížet rejstříky, záznamy je možné označovat a prostřednictvím tlačítek Návrhy na zařazení do seznamu či Výzva k vyřazení ze seznamu realizovat požadované kroky. O odeslání požadavků budete informováni prostřednictvím emailové adresy, kterou jste použili při registraci.
  4. Podrobněji viz nápověda systému

Dotazy odesílejte na adresu dnnt-seznam@nkp.cz

Národní knihovna České republiky, 1. 2. 2021