NK ČR NDK ČR
 

Přínos pro autory

Jak zjistím, zda je moje dílo zařazeno do Seznamu děl nedostupných na trhu a je zpřístupňováno Národní digitální knihovnou – DNNT?

Národní knihovna ČR na základě ustanovení § 97f autorského zákona vede seznam děl na trhu nedostupných. V praktické rovině jde o zdroj, kde se uvádějí jak návrhy na zařazení díla do Seznamu DNNT, tak – po 6 měsících, během kterých se přes ověřování v příslušných zdrojích nezjistí, že se dílo v obchodních sítích (kromě antikvárního trhu) nabízí – záznamy o dílech, jež získala status díla na trhu nedostupného. Kolektivní správce rovněž uvědomí nositele práv, s nimiž má dohodu o zastupování, že se zavádí tento nový způsob užití. Národní knihovna ČR zajistí zveřejnění informace o tomto programu v médiích.

V současnosti je SDNNT spravován jako jedna z databází knihovního systému Aleph, z níž je rovněž generována statická tabulka ve formátu CSV. Národní knihovna připravuje novou aplikaci, která umožní snadné vyhledávání i komunikaci autorů s knihovnou o postavení svých děl.

Seznam ve formátu CSV je možné si stáhnout zde. Seznam je možno řadit podle různých hledisek:


Označená díla se dají po přihlášení interaktivně prohlížet v službě NDK dle nové fazety, veřejné, neveřejné a "DNNT", případně kombinovat s dalšími fazetami.

Národní knihovna připravuje aplikaci, která umožní snadné vyhledávání i komunikaci autorů s knihovnou o postavení svých děl.

Mohu získat nějakou odměnu za zpřístupnění svých děl v Národní digitální knihovně – DNNT?

Rozšířený způsob zpřístupňování digitalizovaných děl může být přínosem pro obě strany – pro veřejnost i pro autory, resp. jejich dědice.

Za zpřístupňování na základě licence DNNT obdrží držitel, resp. nositel práv (autor či jeho dědicové) odměnu. Národní knihovna ČR bude kolektivním správcům předávat údaje o dílech, která budou na základě poskytnutých licencí užita, a ti budou celkovou částku na odměnu, již prostřednictvím Národní knihovny ČR obdrží ze státního rozpočtu, rozúčtovávat jednotlivým nositelům práv, kteří se u nich přihlásí. V rámci mechanismu rozšířené kolektivní správy není rozhodující, zda nositel práv uzavřel s kolektivním správcem – DILIA pro slovesná díla, OOA-S pro díla výtvarná všeho druhu – dohodu o zastoupení. Bude postačovat, pokud se u kolektivního správce jako autor konkrétních děl, případně jako skutečný dědic autorských práv k nim přihlásí.

Jakou částku může autor získat?

Národní knihovna ČR vyplatí kolektivním správcům DILIA a OOA-S každý rok paušální částku včetně DPH, která vyplývá ze schváleného sazebníku odměn. Její rozdělení je závislé na rozúčtovacím řádu kolektivního správce. Níže uvedené částky jsou bez DPH:

2019 2020 2021 2022 2023
Roční odměna v Kč 10 500 000 21 609 050 22 927 202 25 181 538 27 435 873
Z toho podíl DILIA 8 505 000 17 503 331 18 571 034 20 397 045 22 223 057
Z toho podíl OOA-S 1 995 000 4 105 720 4 356 168 4 784 492 5 212 816

Kde se mohu o svou odměnu přihlásit?

O způsobu a možnostech získání odměny za užití svých děl získá autor či držitel, resp. nositel autorských práv informace u kolektivních správců DILIA a OOA-S.

Mohu sám navrhnout svá díla do Seznamu děl nedostupných na trhu?

Návrhy do Seznamu může podávat autor nebo jiný držitel, resp. nositel práv (nakladatel, dědic apod.), dále kolektivní správce a knihovna. Návrhy se podávají prostřednictvím písemného formuláře, a to v elektronické podobě na adresu elektronické pošty dnnt-seznam@nkp.cz, nebo v listinné podobě na adresu:

Zásilku v obou podobách označte, prosím, "Seznam DNNT - Návrh - JménoNavrhovatele - Autor / Nakladatel / Knihovna".

Mohu zakázat zpřístupňování svého díla?

Zásada, že autorovi příslušejí specifická autorská práva k jeho dílu, je po staletí přijatou součástí většiny právních řádů. Autor rozhoduje, zda a jak své dílo užije nebo k jakému užití díla někým jiným poskytne užívací oprávnění (licenci). Součástí uvedeného práva autora je právo na odměnu za užití díla.

Nedílnou součástí mechanismu rozšířené kolektivní správy obecně – a také konkrétní úpravy užití DNNT – je nárok autora (nositele práv) vyloučit takovéto užití svého díla (tzv. opt-out). Toto své rozhodnutí nemusí nijak zdůvodňovat, jeho základní kvalifikací pro takový krok je, že je nositelem práv k danému dílu. Musí jen Národní knihovnu ČR písemně vyzvat, s udáním titulu, ze kterého svůj požadavek předkládá, k vyřazení svého díla ze seznamu DNNT. K tomu může využít např. formuláře uveřejněného na webu Národní knihovny ČR nebo k tomu pověřit kolektivní správce, a to DILIA pro slovesná díla, OOA-S pro díla výtvarná všeho druhu. Individuální návrhy na vyřazení v elektronické podobě posílejte na adresu elektronické pošty dnnt-seznam@nkp.cz, nebo v listinné podobě na adresu:

Zásilku v obou podobách označte, prosím, "Seznam DNNT - Vyřazení - JménoNavrhovatele - Autor / Nakladatel".

Mohu knihovně zakázat digitalizaci svých děl?

V zásadě to je ve vztahu ke zpřístupňování v rámci NDK-DNNT možné tehdy, pokud dílo ještě nebylo digitalizováno na základě zákonného oprávnění.

Do Národní digitální knihovny jsou však zpravidla zařazována díla, která již digitalizována byla, a to na základě oprávnění digitalizovat díla, která jsou obsažena v knihovním fondu konkrétní knihovny, nebo pro archivní a konzervační účely, jež je obsaženo v autorském zákonu [§ 37, . 1 písm. a) a písm. c) Aut.z.]. Na druhé straně ale autorský zákon limituje zpřístupnění takto pořízených digitálních kopií.

Na jakém základě byla uzavřena licenční smlouva na zpřístupnění digitalizovaných děl?

Oprávnění kolektivních správců uzavřít ke zpřístupňování DNNT licenční smlouvu bylo zakotveno do autorského zákona v roce 2017. Zákonné ustanovení umožňuje poskytnout licenci na zpřístupňování DNNT široké veřejnosti na Internetu prostřednictvím knihoven. Následně kolektivní správci DILIA a OOA-S uzavřeli s Národní knihovnou ČR licenční smlouvy, které umožňují zobrazení digitalizovaných knih a periodik na terminálech v prostorách knihoven a také v chráněném přístupu pro registrovaného čtenáře knihovny i z domova či odjinud. Uzavřené licenční smlouvy neumožňují zhotovení tiskových nebo digitálních kopií uživatelem.

Využití principu „rozšířené kolektivní správy“ umožňuje užití díla (případně též souvisejícího výkonu umělce – souhrnně "předmětů ochrany", jak je to známo zejména u audiovizuálních děl), aniž by bylo nezbytně nutné každé užití mnohdy složitě projednávat, současně však aby bylo zajištěno, že držitel, resp. nositel autorských práv obdrží náležitou odměnu.

Myšlenka využít takový postup v zájmu zajištění široké přístupnosti děl, která již nejsou dostupná, resp. opatřitelná na běžném trhu, ale obsahují svědectví o historickém, myšlenkovém a sociálním vývoji společnosti, se rodila v diskusích v prostředí evropských grémií v druhé polovině prvního desetiletí našeho milénia. V první řadě jako reakce na tehdy nové aktivity společnosti Google s motivací zajistit viditelnost evropské kultury v globálních sítích. Podrobněji o vyjednávání smluv.Národní knihovna České republiky, 1. 7. 2021